Revízie bleskozvodov


Tak ako sa musia vykonávať OP a OS elektrického zariadenia v objektoch budov, obytných domov, je dôležité aby objekty,
ktoré sú chránené pred bleskom, bleskozvodným zariadením na ochranu pred nepriaznivými účinkami atmosférickej
elektriny musia byť takisto skontrolované meraním zemné odpory jednotlivých zemničov a pod.

O výsledku OP a OS sa vypracuje prvá revízna správa (OP a OS) podľa novej STN EN 62305-3: 11/2006
a nasledovne potom periodické OP a OS v určených lehotách podľa údajov v tabuľke.

Čo je to systém ochrany pred bleskom - LPS ?

Parametre systému ochranu pred bleskom (LPS) sú určené charakteristickými vlastnosťami chránenej stavby a uvažovanou
hladinou ochrany pred bleskom (LPL). Norma stanovuje štyri triedy LPS(I až IV), ktoré zodpovedajú hladinám ochrany pred
bleskom LPL (I až IV).

Príklady možného zatriedenia objektov:
LPL (trieda LPS) I nemocnice, banky, stanice mobilných operátorov, elektrárne, vodárne
LPL (trieda LPS) II školy, supermarkety, katedrály,
LPL (trieda LPS) III obytné domy, rodinné domy, poľnohospodárske objekty
LPL (trieda LPS) IV objekty a haly bez výskytu osôb a vnútorného vybavenia

Lehoty vykonávania pravidelných OP a OS závisia od hladiny ochrany pred bleskom.

Maximálne intervaly medzi OP a OS


Pre niektoré špecifické elektrické zariadenia sú tieto lehoty ešte bližšie určené v normách vzťahujúcich sa k týmto zariadeniam.


Pri zriadení novej bleskozvodnej sústavy sa vykonáva východisková revízia, ale aj po každom zasiahnutí bleskom !!!

Pre pravidelné revízie platia hore uvedené lehoty vykonávania revízií, takisto tu platí, že po zasiahnutí bleskom treba vykonať revíziu.


Pre získanie bližších informácií nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 907 258 775 alebo píšte na mail:
revielkosice@gmail.com, kde Vám prípadne poradíme alebo Vám vypracujeme cenovú ponuku.Zpäť na obsah | Späť na hlavné menu