Revízie elektrických zariadení


Vykonávame východiskové a pravidelné revízie elektrických zariadení do 1000V v objektoch triedy A.

Predmetom činnosti sú hlavne:

- revízie elektrických rozvodov budov, obytných domov a bytov a revízie bleskozvodov

Prečo treba vykonávať revízie ?

Povinnosť organizácie pravidelne podrobovať stroje a technické zariadenia predpísaným kontrolám, skúškam, revíziám,
údržbám a opravám predpisuje vyhláška č. 508/2009 Z. z. o bezpečnosti práce vydaná Úradom bezpečnosti práce.
Presnejšie potom túto povinnosť špecifikuje norma STN 33 1500, ktorá je základnou normou pre vykonávanie revízií
elektrických zariadení.

Účel revízie je v STN 33 1500 definovaný ako overovanie stavu elektrických zariadení z hľadiska bezpečnosti a požiadavky
bezpečnosti sa potom podľa tejto normy považujú za splnené, ak elektrické zariadenie zodpovedá z hľadiska bezpečnosti ustanoveniam príslušných noriem.

Nové zariadenia je možné uviesť do prevádzky iba vtedy, ak bol ich stav z hľadiska bezpečnosti overený východiskovou revíziou,
príp. overený a doložený dokladom v súlade s požiadavkami stanovenými zvláštnymi právnymi predpismi (štátna značka kvality, schvaľovacia alebo certifikačná značka, osvedčenie o kvalite a kompletnosti, atest a pod.).
Prevádzkované elektrické zariadenia, okrem výnimiek špecifikovaných v článku 3.2 tejto normy, musí byť potom pravidelne
revidované najneskôr v lehotách stanovených nasledujúcimi tabuľkami:

a) lehoty pravidelných revízií podľa druhu prostredia:b) lehoty pravidelných revízií podľa druhu priestoru so zvýšeným rizikom ohrozenia osôb:c) lehoty pravidelných revízií zariadení pre ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny:Pri revíziách používame nasledujúce meracie prístroje:

Zpäť na obsah | Späť na hlavné menu